Archive for 5 maj, 2009

h1

Göteborgs Hamn är Sveriges Hamn

maj 5, 2009

Glädjande att  Göteborgs kommunstyrelsen i förra veckan fattade beslut om att, kommunägda Göteborgs Hamn, skall bolagisera driften av Container­terminal, Ro/Ro-terminal respektive Bilterminal. Det innebär med största sannolikhet att hamnen kan öka sin konkurrenskraft gentemot andra hamnar i norra Europa. Man ligger i dagsläget långt efter konkurrenterna vad avser effektivitet. Göteborgs Hamn är en angelägenhet för hela svenska näringslivet. Ett bättre namn på hamnen vore Sveriges Hamn, eller Nordens Hamn, då många beslutsfattare utanför Västsverige har svårt att föreställa sig hamnens betydelse.

Närmare 75% av allt containergods till och från det svenska näringslivet går via Göteborgs Hamn.  Genom ett målmedvetet arbete har hamnen lyckats bygga upp ett unikt tågpendelsystem till olika orter i Norden, vilket ökat det sk ”omlandet” för hamnen och därmed konkurrenskraften, men det krävs mer för att locka till sig de största båtarna med fler anlöp från Asien och Nordamerika.  Idag har man 26 olika pendlar och siktet är inställt på 40 st inom något år. Det är därför beklagligt att den enda järnvägen till och från hamnen går via en enkelspårig relativt gammal Marieholmsbro, över Göta Älv. I inriktningsförslaget för den kommande 10 års perioden har Banverket inte prioriterat en investering av ytterligare ett spår. Händer något med bron stannar Sveriges industri. Vad kan vara mer riksintressant?